نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب ایران که در تاریخ ۲ تا ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار شد
عمده مشتریان در این نمایشگاه تصفیه خانه ها،آبفاها و صنایع فعال در زمینه آب و تاسیسات و فاضلاب ها می باشد
عمده محصولات مورد نیاز در این صنعت آلومینیوم سولفات جامد ، پلی آلومینیوم کلراید در گریدهای صنعتی و آشامیدنی و پلی الکترولیت ها (پلیمرها) هستند